lɛɛzɩ́ v 1parfaire Wɛɛgbɛ́lɛm mootóo cɔwʊ́ʊ hálɩ bɩlɛ́ɛ́zɩ yɩ. Il est arrivé à parfaire son apprentissage de moto. 2rendre lisse (par ex la tête en la coiffant) Bɛɛlɛ́ɛ́zɩ yɩ kʊjʊʊ́ kpɛ́kpɛ́lɛ. On lui a rasé la tête.