ŋmatɩrɛ n parole n.f., parler n.m. Ɩsɔ́ɔ́fá-dɛ́ɛ ŋmatɩrɛ waazála ɖáa. La parole donnée par Essofa nous a intérressé.
ŋmatɩrɛ yéḿ-yéḿ commérage n.m.
ŋmatɩrɛ yɛ́rɛ́-yɛ́rɛ́ hallucination n.f.