ŋɛɛnɩ́ v 1être bien noir,-e, bien sombre Ɩsɔ́ɔ́dáá ŋɛɛnɛ́ɛ. Le ciel est bien sombre. 2être sale Zabɩ́ɩ́rá wɛɛŋɛ́ɛ́nɩ páá. Zabira est bien sale.