seríya n 1témoignage n.m., signe n.m. Mɔɖɔndɩ waalɩzɩ́ seríya sɩsɩ Ɩsɔ́ɔ waawáázɩ yɩ. Mon ami a témoigné que Dieu l'a guéri. 2caution n.f. Majaa wooboná ɩdɛ́ɛ seríya liideé wúro-dɛ́ɛ. Mon père a amené sa caution chez le chef.
seríya lɩzɩ́ɩ v témoigner