sísíbí n 1tristesse n.f. 2pitié n.f. Sɩ́m-rɔɔzɩ́ gɛ ɩrʊ́ cɔɔ́ɔ sísíbí. C'est à cause de la mort que l'homme fait pitié.
sísíbí cɔwʊ́ʊ faire pitié