cɔwʊrɛ₂ 1état nm, apparence nf. Móbú dɛ́ɛ cɔwʊrɛ wánɖʊ́ʊ ma síka-daá. L'état de mon enfant me met dans le doute. 2posture nf. Ɖɛ́nɩ baazáá yɩ ɖɔ́ nɛ́ dɛ́ɛ cɔwʊrɛ cɔɔ́ɔ kazɔ́ɔ. La posture de cette statue est bonne.