kpálɩfɔ́ɔ Pl: kpálɩfásɩ n planche n.f.
kpálɩfɔ́ɔ kʊ́bɔńga-dʊ́ʊ Dieu de justice