Parcourir le tem


s


suúɖe Pl: suwé n pois d'Angol
suukpɔmɔɔ́ Pl: suukpamásɩ n bubale n.f.
suúle Pl: suulá n cure-dent n.m.
suúle tɔwʊ́ʊ se curer les dents
suúle Pl: suulá n cure-dent n.m.
suúle tɔwʊ́ʊ se curer les dents
suúle n paludisme n.m.
suúle kʊ́fʊlʊńɖɛ paludisme chronique, fièvre jaune
suúle n paludisme n.m.
suúle kʊ́fʊlʊńɖɛ paludisme chronique, fièvre jaune
suúńdi v marcher dans les hautes herbes Ɩgbám wɔ́nzuńdi nyɩ́ɩ́dɩ-daá. Le chasseur marche dans les hautes herbes
suúre
suurí v 1augmenter Suuri bɩsaawʊ́-rɔɔzɩ́ liideé. Augmente le prix du pagne. 2remblayer Bíya woozúúri ɖaḿ. Les enfants ont remblayé la chambre. 3avoir indigestion, constipation Mééɖí mʊ́tʊ nɛ́, biizúúri ma. J'ai eu la constipation après avoir mangé la pâte.
suúri v boiter Ɖoo Rahamá salanáa mootóo, wónzuúri gɛ. Depuis que Rama est tombée de sa moto, elle boite.
suúru n patience n.f. Majaa-dɛ́ɛ suúru-rɔ gɛ baazɩ́ɩ yɩ kʊ́bɔnɩ́ faráńdɩ́. C'est à cause de la patience de mon Papa que l'on l'a élu chef.
suúru ɖíi être patient, -e
suúru fáa v consoler
suúru lám prier de
suúru n patience n.f. Majaa-dɛ́ɛ suúru-rɔ gɛ baazɩ́ɩ yɩ kʊ́bɔnɩ́ faráńdɩ́. C'est à cause de la patience de mon Papa que l'on l'a élu chef.
suúru ɖíi être patient, -e
suúru fáa v consoler
suúru lám prier de
suúru n patience n.f. Majaa-dɛ́ɛ suúru-rɔ gɛ baazɩ́ɩ yɩ kʊ́bɔnɩ́ faráńdɩ́. C'est à cause de la patience de mon Papa que l'on l'a élu chef.
suúru ɖíi être patient, -e
suúru fáa v consoler
suúru lám prier de
suúru n patience n.f. Majaa-dɛ́ɛ suúru-rɔ gɛ baazɩ́ɩ yɩ kʊ́bɔnɩ́ faráńdɩ́. C'est à cause de la patience de mon Papa que l'on l'a élu chef.
suúru ɖíi être patient, -e
suúru fáa v consoler
suúru lám prier de
suuwááká n variété de légume
súúwííyá Pl: súúwíízi n pintadeau n.m.
suwɔɔ́ n 1variété d'arbuste 2fête traditionnelle de Koumondé
suwúu v 1piquer Baabá woozúu ɖɛ́nɩ badawʊ-daá. Le vieux a piqué le bâton dans la boue. 2implanter Boozúu cɔ́ɔ́cɩ nakɩ́rɩ ɖɛ́dɛ́ɛ ɖaḿ-wɔ́rɔ́. On a implanté une église derrière notre maison.
sʊɖɩɩ idéo timide, bête
sʊ́kʊna n agnis vert
sʊ́lʊ́ba Pl: sʊ́lʊ́bawá n casserole n.m.
sʊlʊɖʊ́ Pl: sʊlʊɖáa n demandeur n.m. Nɛbɛ́rɛ tánjaa bɩnɩ́ɩ wɛ nɛ́, baabɩ́sɩ sʊlʊɖáa kɩyakʊ-daá. Certains ne veulent rien faire et ils sont devenus des demandeurs au marché.
sʊlʊ́m n boisson n.f.
sʊlʊ́ńdɩ n prière n.f., requête n.f. Kɩ́ɖɛɛwʊ́-dɛ́ɛ ńba waalá bɛdɛ́ɛ sʊlʊ́ndɩ wɛ́ lʊbɛ kɩɩɖɛ́ɛ nɛ́. La semaine passée les habitants de Kideoudè sont partis pour la requête de leurs villages.
sʊlʊ́ʊ Pl: sʊlɩ́nɩ n néré n.m.